Sempozyum Yayınları

  • Sonuç Raporu (PDF)
  • Sonuç RaporuTürk Kütüphaneciliği, 30(2), 77-81. (PDF)
  • Bildiri Özetleri Kitabı (PDF)
  • Bildiriler Kitabı

Davetli Konuşma

Harald Pilzer

Harald Pilzer (MA), 2001’den beri Bielefeld Şehir Kütüphanesi’nin yöneticisi, 2006’dan itibaren de Şehir Kütüphanesi Daire Başkanı, Şehir Arşivi‘nin ve Eyalet Tarihi Kütüphanesi’nin yöneticisidir. 1993-2001 arası Detmold’daki Lippe Eyalet Kütüphanesi’nin müdür vekiliydi. 1988-1993 arası Berlin’deki Wilmersdorf Şehir Kütüphanesi’nin yöneticiliğini yaptı. Kütüphaneci olarak memuriyet hakkını Amerikan Hatıra Kütüphanesi’nde edindi. Konstanz ve Berlin’de tarih, siyasal bilimler, Alman dili ve edebiyatı, pedagoji ve sosyoloji okudu. Kütüphane tarihi ve halk kütüphanelerinin durumu konu alan yayınları vardır. 2012-2014 arası Kuzey Ren-Vestfalya Kütüphaneleri Derneği‘nin (vbnw) başkanlığını yürütmüştür; 2015’den beri aynı derneğin yönetim kurulunda halk kütüphaneleri grubunun başkanıdır.

Yasal Görevle İstemli Hizmet Arasında: Bielefeld Şehir Kütüphanesi Örneğinde Almanya’da Belediye Arşivleri ve Belediye Kütüphaneleri

 
Almanya’da yerel yönetimlere yani belediyelere bağlı arşiv ve kütüphanelerin açıkça belirlenmiş ve birbirinden ayrı görevleri ve çalışma alanları vardır. Konumları da yasal açıdan farklı düzenlenmiştir. Arşivler genelde yasal bir görevi yerine getirirler ve belediyelerin zorunlu görevleri arasında yer alırlar. Kütüphaneler ise belediyelerin istemli kültürel hizmetleri arasında sayılmaktadır. Bu açıdan bazen benzerlikler bazen farklılıklar kendini gösterir. Nicel ve nitel donanım da şehirden şehire büyük farklıklıklar gösterebilir.

Almanya’daki arşiv ve kütüphanecilik alanındaki farklı yetki dağılımını daha kolay anlamak için Federal Almanya Cumhuriyeti’nin federal sistemine ve yönetim yapısına kısa bir göz atmak faydalı olacaktır. İkinci olarak arşiv ve kütüphanelerin hukuksal temelleri açıklanacak, üçüncü ve son olarak da belediyelerdeki somut işleyiş ayrıntısıyla aydınlatılacaktır. Genel olarak durum nedir ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Bielefeld gibi orta büyüklükteki bir şehirde somut durum nasıldır? Arşiv ve kütüphane birbirinden nasıl ayrılıyor? Ne tür görevleri var? Bir belediye kütüphanesi ve bir belediye arşivi hangi hizmetleri veriyor? Nasıl finanse ediliyorlar, belediye yönetiminin neresinde yer alıyorlar ve her iki oluşumun yönetimleri ne tür kararlar alabiliyor ve ne tür hareket serbestisine sahipler? Son olarak da şu önemli soruya cevap verilecek: Kütüphane ve arşivler için yerelde, hem bina, hem de tüm iç işleyiş için ne tür çözümler üretilmiş?

Konuyla ilgili Goethe Institut Türkiye sayfası için: http://goo.gl/XHpyo4

Açış Konferansı

by1

Bülent Yılmaz (Prof. Dr.) 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirmiştir. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nde uzman olarak çalışmıştır. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış, aynı Bölümde 1998 yılında Yrd. Doçent, 2000 yılında Doçent ve 2005 yılında profesör olmuştur. Ulusal ve Avrupa Birliği kapsamında uluslararası proje ve araştırmalar yürütmüştür. Çeşitli ülkelere bilimsel amaçlı ziyaretler gerçekleştirmiştir. Bazı bilimsel dergilerin hakem kurulu üyesidir. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Düşünce Özgürlüğü Grubu Başkanlığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Mesleki Etik Grubu üyeliği ve Türk Kütüphaneciliği dergisi editörlüğü, Bilgi Dünyası dergisi editör yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Halen, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı ve öğretim üyesi olup, iletişim, mesleki etik, Anadolu uygarlıkları, bilgi toplumu, bilgi politikası, düşünce özgürlüğü, halk kütüphaneleri, okuma kültürü, dijitalleştirme ve bilginin düzenlenmesi konularında ders ve araştırmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri: Kültür Bağlamında Bir Perspektif Denemesi

Bu sunuşta, kütüphane ve arşiv hizmetleri kültür kavramından yola çıkılarak, özellikle kültür-kent-yerel yönetim (belediye) ilişkisi bağlamında irdelenecektir. Bu çerçevede, kentsel/yerel nitelikteki kütüphane ve arşiv kurumu;   kültürün, kentlerde birlikte yaşama dinamiklerini geliştirmeye aracılık etmesi,kent yaşam kalitesini ve refahını artırma rolü, vatandaşlara doğrudan temas edebilme ve yönetilen coğrafyanın sosyo-kültürel özelliklerine hakim olma kapasitesi, yeni kültürel üretim ve tüketim türleri (dijital kültür vb.), vatandaşların kültüre erişimi ve katılımı; kültürel çeşitliliğin sağlanması, bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi, yerel kültürel mirasın kentlerin kimlik oluşumundaki rolünü gerçekleştirmesi, kültürün stratejik ve bütünsel bir şekilde kamu planlaması süreçlerine dahil edilmesi, diğer bir deyişle,  kültür odaklı planlama anlayışının geliştirilmesi ve kültüre dayalı sürdürülebilir kalkınma kavramları çerçevesinde tartışılacak, bu konularda Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.

Çalışmada, ayrıca, Türkiye’de kentsel ölçekteki kütüphane ve arşiv hizmetleri belediyelere  yönelik varolan yasal çerçevede (5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu) ve güncel durum açısından da değerlendirilecektir. Gerek kültür-kent bağlamında gerekse yasal ve güncel durum çerçevesinde belirlenen sorunlar tartışılarak, çözüme ilişkin çeşitli önerilerde bulunulacaktır.

Sempozyum Çağrısı

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü işbirliğiyle 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Bursa, Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi‘nde düzenlenecektir.

Sempozyumda Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Bursa Şubesi ve Goethe Institut-Türkiye de paydaş olarak yer alacaktır.

Sempozyumun Amacı: Türkiye’de bugüne kadar kapsamlı biçimde ele alınmayan, belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek, tartışmak, sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek; özgün araştırma ve uygulamaları tartışmak ve literatüre katmak, bu alanda politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Sempozyumda belediyeler, kütüphaneler, üniversiteler ile Türkiye’de belediye kütüphanelerine ve arşivlerine yönelik deneyimler, uygulama örnekleri paylaşılacak; ayrıca yol gösterici politika ve strateji önerilerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alınacaktır. Sempozyuma, kütüphanecilik, arşivcilik, bilgibilim alanlarına ek olarak, sempozyum teması ile ilgili çalışan akademisyenler, kütüphaneciler, karar vericiler (yöneticiler, bürokratlar), bu alanlara yönelik hizmet sağlayıcılar ve konuyla ilgilenen bireyler ücretsiz olarak katılabilecektir.  Devamı için tıklayın >>

Sempozyum Hakkında

Türkiye’de bugüne kadar kapsamlı biçimde ele alınmayan belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek, tartışmak, sorunları saptamak ve sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlayan Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu ile Türkiye’de belediye kütüphanelerine/arşivlerine yönelik deneyimlerin paylaşımı ve yol gösterici politika/strateji önerileri geliştirilmesi ile ilgili konular ele alınacaktır.

Sempozyum konuları için tıklayınız

Sempozyum Yeri

Sempozyum, 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecektir. Ulaşım ile ilgili bilgiler için tıklayınız

Kimler Katılmalı?

Kütüphanecilik, arşivcilik, bilgibilim alanlarına ek olarak sempozyum teması ile ilgili çalışan

  • akademisyenler,
  • kütüphaneciler ve diğer uygulamacılar,
  • karar vericiler (yöneticiler, bürokratlar)
  • bu alanlara yönelik olarak hizmet sağlayan kurumlar,
  • ilgili firmalar ve
  • ilgi duyan tüm bireyler sempozyuma katılabilirler.

Sempozyuma katılım ücretsiz olup, kayıt sayfası http://bkahs.org/index.php/kayit/ adresinde açılmıştır.

PAYDAŞLAR